นักลงทุนสัมพันธ์


  • ภาพรวมธุรกิจ 1.ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บริษัทจุไทย กรุ๊ป จำกัดให้บริการ ออกแบบ รับเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน โรงงาน และโกดังเก็บสินค้าต่างๆด้วยประสบการณ์กว่า30ปีจนเป็นที่ยอมรับและ...

  • บริษัทจุไทย กรุ๊ป จำกัด ข้อมูทางการเงินที่สำคัญ หน่วย:พันบาท 2563 2562 2561 2560 สินทรัพย์หมุนเวียน 213,549.00 329,709.00 110,476.00 27,319.00 สินทรัพย์รวม 1...

  • บริษัทจุไทย กรุ๊ป จำกัด รายละเอียดผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น(หุ้น) สัดส่วน(%) 1.บริษัทจุไถ่ อินเตอร์เนชั่นแนล...

Visitors: 43,854