ข้อมูลบริษัท

 

ภาพรวมธุรกิจ

1.ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

       บริษัทจุไทย กรุ๊ป จำกัดให้บริการ ออกแบบ รับเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน โรงงาน และโกดังเก็บสินค้าต่างๆด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีจนเป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของลูกค้าในคุณภาพการทำงานของบริษัท

2.ธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

       บริษัทจุไทย กรุ๊ป จำกัดเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างขั้นพื้นฐาน โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง วัสดุก่อสร้างที่ผลิตประกอบด้วยอิฐบล็อก ท่อระบายน้ำ บ่อพัก คอนกรีตผสมสำเร็จรูป

3.ธุรกิจให้เช่า

      บริษัทจุไทย กรุ๊ป จำกัดมีบริการให้เช่าสำนักงาน ร้านค้า โรงแรม โกดังเก็บสินค้า โดยอาคารตั้งอยู่ที่ถนนลำลูกกา คลอง 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน

 

ราคาพาร์              100   บาท
หุ้นสามัญ  
ทุนจดทะเบียน               240,000,000 บาท(สองร้อยสี่สิบล้านบาท)
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว      240,000,000 บาท(สองร้อยสี่สิบล้านบาท)
จำนวนหุ้นสามัญ        2,400,000 หุ้น(สองล้านสี่แสนหุ้น)

 

                      

ผู้สอบบัญชี     บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด 

 

นายวิชัย รุจิตานนท์            ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล          ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500
นายเสถียร วงศ์สนันท์     ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล            ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946
นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน        ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445

 

           

ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน    นายอดิศัย วารินทร์ศิริกุล(วันที่เริ่มต้น มีนาคม 2564)

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี                                 นางสาวพัชรา สิงห์ทอง(วันที่เริ่มต้น 1 มิถุนายน 2564)

 

Visitors: 43,854