ข้อมูลทางการเงิน

บริษัทจุไทย กรุ๊ป จำกัด        
ข้อมูทางการเงินที่สำคัญ       หน่วย:พันบาท
         
  2563 2562 2561 2560
สินทรัพย์หมุนเวียน      213,549.00       329,709.00    110,476.00      27,319.00
สินทรัพย์รวม   1,156,139.00    1,208,338.00    632,618.00    554,942.00 
หนี้สินหมุนเวียน      300,708.00       324,795.00    201,434.00    182,025.00 
หนี้สินรวม      580,617.00       796,438.00    373,238.00    357,249.00 
ส่วนของผู้ถือหุ้น      575,522.00       411,900.00    259,386.00    197,699.00 
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว        52,000.00         20,000.00      20,000.00      20,000.00
รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง   1,236,129.00    1,657,678.00    586,146.00    483,189.00 
รายได้รวม   1,290,614.00    1,726,722.00    662,453.00    485,715.00 
กำไรขั้นต้น      230,521.00       324,690.00    153,532.00    114,766.00 
กำไรสุทธิ        91,622.00       159,978.00      61,688.00      52,266.00
กำไรต่อหุ้น             176.20              799.89           308.44           261.33 
         
อัตราส่วนสภาพคล่อง(เท่า)                 0.71                  1.02               0.55               0.15 
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน(เท่า)                 1.01                  1.93               1.44               1.81 
อัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สิน(%)                 7.92                13.24               9.75               9.42 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)               15.92                38.84             23.78             26.44 
อัตรากำไรสุทธิ (%)                 7.10                  9.26               9.31             10.76 
Visitors: 43,859