ข้อมูลผู้ถือหุ้น

        บริษัทจุไทย กรุ๊ป จำกัด
รายละเอียดผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

 

          รายชื่อผู้ถือหุ้น

      จำนวนหุ้น(หุ้น)      สัดส่วน(%)  
       
1.บริษัทจุไถ่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด     1,200,000.00            50.00 
       
2.นางชิวหงส์ หวัง        600,000.00            25.00 
       
3.นายวัฒนา หยังโรจนกุล        168,000.00              7.00 
       
4.นายอาเอ้อ หยาง        144,000.00              6.00 
       
5.นาย XIADONG GUO        144,000.00              6.00 
       
6.นาย MING SHEUK WONG        144,000.00              6.00 
       
  รวม   2,400,000.00          100.00 

 

 

Visitors: 43,858